REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „AIDA”

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, zostanie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 4. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.
 6. Rezerwujemy pobyt na minimum 3 doby. Bezwzględnym warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku płatna przelewem na konto firmowe ośrodka. Pozostałą część opłaty za pobyt w ośrodku należy uiścić gotówką zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 9. Ośrodek AIDA pobiera dodatkowo opłatę klimatyczną wg. taryfikatora gminy Rewal ustalonego na dany rok.
 10. Na terenie ośrodka jest ogrodzony, monitorowany parking niestrzeżony.
  Każdy domek ma zagwarantowane i oznaczone 1 miejsce parkingowe.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.
 12. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca domek, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 13. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 14. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 15. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.
 17. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt z psem małej i średniej wielkości o spokojnym i przyjaznym charakterze, posiadającym aktualne szczepienie. Pobyt z psem należy jednak bezwzględnie zgłosić podczas rezerwacji pobytu.  Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy pobytu z niektórymi rasami psów. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
 18. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialne szkody wyrządzone przez posiadane zwierzę odpowiada jego właściciel.
 19. Ośrodek AIDA dla bezpieczeństwa i komfortu klientów monitoruje i nagrywa obiekt, między innymi parking i plac zabaw dla dzieci. Osoby wykupujące wczasy i przebywające na ośrodku wyrażają zgodę na utrwalenie i upubliczniane ich wizerunku podczas pobytu.
 20. Dzieci do lat 12 – przebywające i korzystające z placu zabaw muszą pozostawać pod opieką osób dorosłych.
 21. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw oraz wyrządzone przez nie szkody odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 22. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.