Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w Formularzu Kontaktowym lub podanych i gromadzonych na etapie rejestracji w elektronicznym systemie rezerwacji jest AIDA Przemysła Pieterek w Rewalu, ul. Łokietka 34, 72-344 Rewal, zwana dalej „Administratorem”.

2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Łokietka 34, 72-344 Rewal lub telefonując pod numer: +48 510 974 974.

II. Cele i podstawy przetwarzania

1. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

a) w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich (którą dalej w niniejszym dokumencie określamy jako „Umowa”), na podstawie Państwa zainteresowania Naszą ofertą (podstawa zart. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu zawarcia i realizacji Umowy (w tym w szczególności w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań, udzielania Państwu dodatkowych świadczeń usług i produktów) na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celach analitycznych [lepszego doboru usług i produktów do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług i produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dla przykładu na wypadek potrzeby wykazania, kto udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, kiedy taka zgoda została udzielona, jakie informacje otrzymał Administrator przy składaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakie informacje zostały udzielone o sposobie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz czy zgoda została wycofana i jeśli tak, to kiedy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) za pośrednictwem telefonu, poczty, poczty elektronicznej lub systemu telewizji dostępnego w zajmowanym przez Państwo domku, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu oraz na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);

h) w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów oraz na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);

i) w celu ochrony Państwa bezpieczeństwa i porządku, a także ochrony zdrowia i mienia, z użyciem funkcjonującego na terenie Ośrodka monitoringu oraz systemu informatycznego, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów i jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tyminteresu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d i lit. f RODO);

j) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji tj. zapobiegania nieuprawnionemu

dostępowi do sieci łączności elektronicznej funkcjonującej w Ośrodku, przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej funkcjonujących w Ośrodku, aktualizacji i rozwoju systemów zabezpieczeń sieci i informacji, zapewnienia odporności sieci lub systemu informatycznego na niezgodne z prawem działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów oraz ponieważ jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d i lit. f RODO);

k) w celu wykonania przez Administratora obciążających go obowiązków wynikających z konieczności prawidłowego ustalenia wysokości obciążeń publicznoprawnych, w tym wynikających z art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz właściwych ustaw w przedmiocie podatków dochodowych i obrotowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

l) administrator przetwarza też dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Oznacza to, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgodyna przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

4. Zwracamy przy tym uwagę, że brak wyrażenia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy lub zaoferowanie Państwu niektórych dostępnych w Naszej ofercie usług i produktów.

III. Odbiorcy danych

1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej (powiązanym kapitałowo lub osobowo), naszym pracownikom oraz partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Są to między innymi: podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające praw lub licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawnicze, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, podmioty prowadzące działalność z zakresu ochrony osób i mienia, podmioty wytwarzające nośniki kart członkowskich, rabatowych, klubowych, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmioty świadczące obsługę kadrowo- płacową, rekrutacyjną, podmioty prowadzące działalność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku, w którym wygasła Umowa, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, zaś dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla Umów kończących się w danym roku. Jeżeli obowiązujące przepisy przewidują przedłużenie okresu przedawnienia roszczeń, w tym poprzez zawieszenie biegu przedawnienia lub przerwę biegu przedawnienia okres przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniał taki przedłużony okres przedawnienia.

2. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 30 dni liczonych od dnia utrwalenia, zaś po tym okresie zostaną trwale usunięte.

3. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy w ciągu okresu związania ofertą, Państwa dane osobowe uzyskane w związku z rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego oraz danych potrzebnych do dokonania zwrotu ewentualnych przedpłat, zaliczek, zadatków.

4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Zwracamy Państwa uwagę, że ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

VII. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

VIII. Jakie dane gromadzimy

Wśród gromadzonych przez Nas danych osobowych wymaganych do świadczenia Państwu usługi zakwaterowania w Naszym Ośrodku jest:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (przetwarzany dla celów wykonania usługi hotelarskiej, np. kontaktu z gościem dotyczącym godziny jego przyjazdu do hotelu), adres e-mail (również przetwarzany dla celów wykonania usługi hotelarskiej, np. kontaktu z gościem dotyczącym godziny jego przyjazdu do hotelu), dane do wystawienia faktury VAT. W przypadku jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z dostępnego parkingu konieczne do podania będą również dane dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdu. Proszę przyjąć do wiadomości, że dla finalizacji i sprzedaży naszej usługi zawsze kierujemy się zasadą „minimalizacji danych” co oznacza, że przetwarzać będziemy wyłącznie takie dane, które będą minimalnie potrzebne do realizacji danego celu.